نقشه یک، دوهرازم چیست؟

مقیاس نقشه یعنی فاصله بین دو نقطه در روی نقشه نسبت به فاصله همان دو نقطه در روی زمین، که آن را به صورت کسری نشان می دهند. مقدار خطای ترسیم 0.2 میلیمتر در نقشه میباشد که با ضرب این عدد در عدد مقیاس، مقدار حداقل طول قابل نمایش بر روی نقشه با مقیاس مربوطه مشخص میگردد. لذا در نقشه 1/2000 دقت مطلق جانمایی یا به عبارتی حداقل طول قابل نمایش بر روی نقشه مقدار 40 سانتیمتر میباشد.

لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با کاربرد نقشه با مقیاس 1/2000 اهداف آرمان سنجش از ارائه این خدمات را مطالعه فرمایید.