آیا در تعداد خرید نقشه ها از آرمان سنجش محدودیتی وجود دارد؟

پاسخ:  به طور کلی محدودیتی برای سفارش و خرید چندین نقشه به طور همزمان از آرمان سنجش وجود ندارد. تمامی نقشه های شما در پروفایل کاربری شما همیشه آماده دانلود خواهند ماند.